תקנון

ברוכים
הגולשים לחנות אתר הקניות הווירטואלי, אתר הקניות ואחסון אתרים מציע ללקוחותיו מנגנון הרשמה וקשר אישי. למגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים, במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

1. אתר רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית למכירת מוצרים (להלן- “מוצרים”) ושרות אחסון אתרים.

2. כל המבצע ו/או המעונין לבצע פעולה באתר (להלן: “לקוח”) מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות בו ומקבלם וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט בנוגע לטענה אפשרית לגבי אי מילוי הוראות תקנון האתר.

3. “פעולה באתר” משמעה – כל פעולה לשם רכישת מוצרים או שרות המוצעים למכירה באתר.

4. תנאי השתתפות: הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. תנאי העסקה לפריטים המופיעים במחירון זה בלבד. כדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: “הזמנתך”), חשוב
שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני או יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים אזלו מהמלאי.

5. ביצוע הזמנה: אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את התשלום, לא נוכל לספק את הזמנתך. במקרה זה נשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך – הודעה זו יש להדפיס ולשלוח אותה לחברת רונקל חתומה.

6. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את רונקל ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

7. התקנה: התקנת חומרה בבית הלקוח + שעת הדרכה במחיר של 300 ₪ ואינם כוללים זמן נסיעה.

8. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע”מ, אמריקאן אקספרס בע”מ, ישראכרט בע”מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

9. פרטי הלקוח: בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש הלקוח להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטיו. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.

10. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז1977- והינה אסורה מכל וכל. רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ.

11. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ישמרו ברשות רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ.

12. המוצרים המוצעים באתר רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ תציע באתר מוצרים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.

13. לרונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, או את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

14. תשלום: חיוב לקוח בפריט אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי ובאופן מיידי, לאחר קבלת אישור מחברת האשראי.

15. במקרה של פיגור מכל סיבה שהיא בתשלום, ישלם הלקוח ריבית בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע”מ לגבי יתרות חובה בחשבונות מסוג חש”ק.

16. אספקה ודמי משלוח: למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת המוצרים הינו כ- שבעה ימי עבודה מיום התשלום.

17. האחריות הבלעדית לקיומם של המוצרים בגינם נרכשו המוצרים באתר, לטיבם, איכותם וכל פרט אחר הנוגע למוצרים, תחול על היבואנים ומפיצים. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

18. ביטול: זכותו של הלקוח לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה. בכל מקרה של ביטול רכישה בקנייה הרגילה יחויב חשבונו של המבטל את הרכישה בדמי ביטול בגובה 10% משווי הרכישה ובתוספת עלויות דמי טיפול ומשלוח. ובנתאי שהמוצר לא נפתח ולא הוצא מהאריזה המקורית שלו.

19. תנאים נוספים: פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי הלקוח, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL, למחשב עיבוד הנתונים של רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ.

20. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.

21. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל “וירוס” יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכל על פי שיקול דעתה.

22. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהלקוח רשאית רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ לבטל את הרכישה הספציפית.

23. רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כח עליון.

24. רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. הלקוח מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ בעניין ובלבד ש- רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.

25. הלקוח מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן את הסכמתו לכך. במידה והלקוח יבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליו, יפסק, עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ.

26. רכישה באמצעות קופון: במידה ונרכש דומיין (שם מתחם) במסגרת של קופון. לא יהיה ניתן לשנות את כתובות ה DNS של הדומיין במשך חמש שנים מיום רכישתו או להעביר את הדומיין לרשם דומיניים אחר. במידה ורכישת דומיין או אחסון אתר אינטרנט או גם וגם נעשתה בתשלום חודשי, לא יהיה לניתן לשנות DNS של הדומיין עד להשלמת תשלום של הדומיין ושל אחסון האתר ל 12 חודשים.

27. הגישה לקבצים באמצעות מערכת ניהול התוכן בלבד –  אפשרויות נוספות כמו FTP או CPANEL יהיו בתוספת תשלום.

28. התקנת תוספים או שינויי קוד על ידי המשתמש או כל אחד אחר תסיר את האחריות והתמיכה במערכת מצד חברת רונקל.

29. רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ לא תישא באחריות לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל שיגרמו ללקוח והנובעים משימושו בשירות ו/או בתוכנת השירות ו/או באתר לרבות בגין כל כשל בתוכנת השירות ו/או בתהליך התקנת התוכנה ו/או שדרוג התוכנה ו/או בתהליך הסרת התוכנה ו/או בגין שימוש בכל אפליקציה הזמינים במסגרת השירות.

30. פטור מאחריות לתכנים: “תכנים” פירושו כל קובץ, מידע שיאוחסן, ישותף, יופק, ישוחזר, יישלף, יצפה במהלך השימוש בשירות, כגון קבצי נתונים, טקסט כתוב, תוכנה, מוסיקה, גרפיקה, תצלומים, תמונות, צלילים, וידיאו, הודעות וכל חומר אחר דומה או חלק מהם (להלן: “התוכן או התכנים”)

31. הלקוח ישפה את רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לה בגין כל דרישה או תביעה מצד ג’ כלשהוא שעניינה התכנים ו/או השימוש שנעשה בהם, לרבות, ובלי למצות, כל טענה שעניינה לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים או כל עילה אחרת.

32 . רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ  תהא רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת להגביל את הנפח הכולל של התכנים המאוחסנים על ידי המשתמש באופן מוחלט או חלקי ו/או לגבות תשלום בגין השירות או בגין שירות אחסון מעל נפח מסוים וכי אין באי גביית תשלום על ידי רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ  עבור שירות אחסון בנפח כלשהו, בשלב כלשהו, משום התחייבות של רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ  להמשיך ולספק את השירות בכלל, לספקו ללא תשלום , לספקו במתכונת מסוימת, ולספקו בנפח בלתי מוגבל ללא תשלום.

33. גבוי או שיחזור מגיבוי לאחר שגורמים אחרים מחוץ לרונקל עבדו על האתר יעשו בתשלום. רונקל  מתנערת מכל אחריות לנזק שנגרם לאתר כתוצאה מפריצה לאתר ועלות שחזור האתר מגיבוי תהיה על חשבון בעל האתר.

34. על הלקוח לגבות באופן עצמאי את קבציו ושאר התוכן המאוחסן והשמור בשירות

35. גיבוי – אין לרונקל אחריות כלשהי לגיבוי הקבצים והאחריות היא על הלקוח בלבד

36. רונקל עושה כל שביכולתה לאבטחת שרתיה אולם מסיבות שלא תלויות בה (חורי אבטחה בקוד המקור של האתר, חורי פריצה ) לא מתחייבת לתקינות האבטחה של אתרי לקוחותיה והיא באחריותם הבלעדית.

37. גיבוי או שיחזור מגיבוי לאחר שהדומיין הועבר לכתובת או שרת אחר  על ידי בעל הדומיין או אנשים מתאם האתר יעשו בתשלום.

38. משלוחי דואר/ מיילים-  יש לשמור על חוק הספאם – במשלוחי דואר של מעל שלוש מאות כתובות מייל ליום יש להשתמש בתוכנות המתאימות לרשימות תפוצה https://ronkal.co.il/?page_id=1477

39. רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הלקוח.

40. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הלקוחות ואת רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ.

41. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ ללקוח, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב – יפו ותידון על פי דיני ישראל. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.

רונקל משרד וטכנולוגיה בע”מ
ת.ד. 33 גבעתיים 53100
טל: 03-7314262 , פקס: 03-7316767